Chi tiết về Tác giả

CÔNG THÀNH, NGUYỄN

  • T. 28, S. 10 (2017) - Bài viết
    Cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: Vai trò của cạnh tranh ngành
    Tóm tắt
  • T. 27, S. 11 (2016) - Bài viết
    Tác động của các nhân tố hiệp moment bậc cao đến tỉ suất sinh lợi: Nghiên cứu thực nghiệm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124