Chi tiết về Tác giả

CÔNG PHƯƠNG, NGUYỄN

  • T. 28, S. 3 (2017) - Bài viết
    Áp dụng mô hình Modified Jones với dữ liệu chéo: Nghiên cứu hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết khi phát hành thêm cổ phiếu
    Tóm tắt
  • T. 26, S. 8 (2015) - Bài viết
    Phản ứng của thị trường chứng khoán đối với công bố báo cáo tài chính sai phạm: Bằng chứng thực nghiệm tại thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124