Chi tiết về Tác giả

ĐĂNG TOẢN, NGUYỄN

  • T. 27, S. 5 (2016) - Bài viết
    Áp dụng quản trị tinh gọn cho các doanh nghiệp dịch vụ bán lẻ tại Việt Nam
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124