Chi tiết về Tác giả

MỸ TRÂN, NGÔ

  • T. 27, S. 4 (2016) - Bài viết
    Ảnh hưởng của cổ phần hóa đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam
    Tóm tắt
  • S. 257 (2012) - Bài viết
    ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRƯỜNG HỢP CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN)
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124