Chi tiết về Tác giả

HOÀNG THẢO TRANG, NGÔ

  • T. 27, S. 11 (2016) - Bài viết
    Năng suất của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam: Vai trò của hoạt động xuất khẩu
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124