Chi tiết về Tác giả

D'HAESE, MARIJKE

  • S. 236 (2010) - Bài viết
    Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng hình thức của nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124