Chi tiết về Tác giả

Tấn Bửu, Lê

  • S. 288 (2014) - Bài viết
    Thang đo bao bì sản phẩm, tài trợ, quan hệ công chúng và khuyến mãi
    Tóm tắt
  • S. 285 (2014) - Bài viết
    Các tiêu chí cốt lõi ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ logistics tại Thành phố Hồ Chí Minh
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124