Chi tiết về Tác giả

Hà Thu, Lê

  • S. 281 (2014) - Bài viết
    Đánh giá tác động giữa vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế tại VN
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124