Chi tiết về Tác giả

Đăng Lăng, Lê

  • S. 288 (2014) - Bài viết
    Thang đo bao bì sản phẩm, tài trợ, quan hệ công chúng và khuyến mãi
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124