Chi tiết về Tác giả

VŨ NGỌC THANH, LÊ

  • T. 28, S. 8 (2017) - Bài viết
    Mức độ ảnh hưởng của giá trị hợp lí đến sự hòa hợp về phương diện đo lường giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế
    Tóm tắt
  • T. 26, S. 8 (2015) - Bài viết
    Mối quan hệ giữa giá cổ phiếu và chênh lệch tỉ giá hối đoái
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124