Chi tiết về Tác giả

VĂN GIA NHỎ, LÊ

  • S. 265 (2012) - Bài viết
    Ước lượng lợi ích tài chính của chuỗi giá trị dừa Bến Tre
    Tóm tắt
  • S. 262 (2012) - Bài viết
    Đánh giá hiệu quả sản xuất dừa ở nông hộ tỉnh Bến Tre
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124