Chi tiết về Tác giả

QUỐC HỘI, LÊ

  • T. 26, S. 8 (2015) - Bài viết
    Tác động của phát triển tài chính đến bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam
    Tóm tắt
  • S. 234 (2010) - Bài viết
    Sử dụng mô hình kinh tế lượng đánh giá tác động của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế ở VN
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124