Chi tiết về Tác giả

PHAN THỊ DIỆU THẢO, LÊ

  • T. 27, S. 3 (2016) - Bài viết
    Tác động của vốn ngân hàng đến khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng: Trường hợp các ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124