Chi tiết về Tác giả

NGỌC TOÀN, LÊ

  • T. 27, S. 11 (2016) - Bài viết
    Mối quan hệ giữa tiết kiệm, vị thế tài sản nước ngoài ròng và sự biến động của tài khoản vãng lai
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124