Chi tiết về Tác giả

MINH TÂM, LÊ

  • S. 241 (2010) - Bài viết
    Thị trường nhập khẩu thủy sản EU: Tình hình và đặc điểm
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124