Chi tiết về Tác giả

LONG HẬU, LÊ

  • S. 241 (2010) - Bài viết
    Vai trò của các hoạt động phi nông nghiệp đối với việc xóa đói giảm nghèo ở Trà Vinh
    Tóm tắt
  • S. 236 (2010) - Bài viết
    Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng hình thức của nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124