Chi tiết về Tác giả

KHƯƠNG NINH, LÊ

 • S. 265 (2012) - Bài viết
  Ảnh hưởng của quy mô đến lợi nhuận của doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long
  Tóm tắt
 • S. 259 (2012) - Bài viết
  Đầu tư của doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở thành phố Cần Thơ trong điều kiện không chắc chắn về thị trường đầu ra của sản phẩm
  Tóm tắt
 • S. 254 (2011) - Bài viết
  CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT VÙNG VEN ĐÔ THỊ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
  Tóm tắt
 • S. 248 (2011) - Bài viết
  GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở KIÊN GIANG
  Tóm tắt
 • S. 245 (2011) - Bài viết
  Ảnh hưởng của quy hoạch “treo” đến tình trạng nghèo đói ở vùng ven đô thị Đồng bằng sông Cửu Long
  Tóm tắt
 • S. 234 (2010) - Bài viết
  Đô thị hóa và thất nghiệp ở vùng ven Thành phố Cần Thơ
  Tóm tắt
 • S. 238 (2010) - Bài viết
  PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ Ở CÀ MAU
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124