Chi tiết về Tác giả

CHÍ CÔNG, LÊ

 • T. 28, S. 9 (2017) - Bài viết
  Ảnh hưởng của nhận thức lợi ích đến thái độ và hành vi của cộng đồng địa phương tham gia chương trình phát triển du lịch bền vững tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ
  Tóm tắt
 • T. 28, S. 2 (2017) - Bài viết
  Nghiên cứu ảnh hưởng của rủi ro cảm nhận đến thái độ và ý định sử dụng dịch vụ tour bốn đảo của du khách quốc tế tại Nha Trang
  Tóm tắt
 • S. 269 (2013) - Bài viết
  Chất lượng điểm đến: Nghiên cứu so sánh giữa hai thành phố du lịch biển VN
  Tóm tắt
 • S. 265 (2012) - Bài viết
  Ứng dụng phương pháp IPA để đánh giá chất lượng dịch vụ mạng điện thoại di động tại VN
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124