Chi tiết về Tác giả

Công Minh, Huỳnh

  • S. 239 (2010) - Bài viết
    Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng kinh tế của VN
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124