Chi tiết về Tác giả

Sinh, Hay

  • S. 284 (2014) - Bài viết
    Phương pháp giá trị hiện tại có điều chỉnh trong thẩm định giá trị doanh nghiệp
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124