Chi tiết về Tác giả

NGỌC THƯƠNG, HUỲNH

  • S. 266 (2012) - Bài viết
    Hiệu ứng ngược vị thế - Bằng chứng từ các nhà đầu tư cá nhân VN
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124