Chi tiết về Tác giả

LONG HỒ, HUỲNH

  • T. 26, S. 8 (2015) - Bài viết
    Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, niềm tin và sự gắn kết với tổ chức của nhân viên ngân hàng
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124