Chi tiết về Tác giả

LỢI, HUỲNH

  • S. 241 (2010) - Bài viết
    Sự suy giảm tính hữu ích của kế toán chi phí trong các doanh nghiệp VN và những vấn đề cần đổi mới
    Tóm tắt
  • S. 235 (2010) - Bài viết
    Thông tin kế toán về kết quả, hiệu quả theo chuỗi giá trị và những ảnh hưởng đến quản trị doanh nghiệp VN trong xu hướng hội nhập, phát triển
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124