Chi tiết về Tác giả

Viết Tiến, Hồ

  • S. 281 (2014) - Bài viết
    Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách điều tiết thị trường bằng phương pháp nghiên cứu sự kiện đối với thị trường vàng VN
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124