Chi tiết về Tác giả

HUY TỰU, HỒ

 • T. 28, S. 9 (2017) - Bài viết
  Ảnh hưởng của nhận thức lợi ích đến thái độ và hành vi của cộng đồng địa phương tham gia chương trình phát triển du lịch bền vững tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ
  Tóm tắt
 • S. 264 (2012) - Bài viết
  Sự gắn bó của nhân viên đối với công ty du lịch Khánh Hòa
  Tóm tắt
 • S. 262 (2012) - Bài viết
  Ý định quay lại và truyền miệng tích cực của du khách quốc tế đối với Nha Trang
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124