Chi tiết về Tác giả

Nam Khánh Giao, Hà

 • S. 290 (2014) - Bài viết
  Các nhân tố tác động đến sự phát triển du lịch MICE tại TP. Đà Lạt
  Tóm tắt
 • S. 280 (2014) - Bài viết
  Đánh giá các yếu tố lựa chọn ngân hàng thương mại tại TP.Hồ Chí Minh của người cao tuổi
  Tóm tắt
 • S. 274 (2013) - Bài viết
  Sự hài lòng của khách hàng Thành phố Hồ Chí Minh đối với chất lượng dịch vụ truyền hình trả tiền
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124