Chi tiết về Tác giả

KIÊN TÂN, HÀ

  • T. 28, S. 11 (2017) - Bài viết
    Vai trò của yếu tố gắn kết trong mối quan hệ giữa ý định và hành vi khởi nghiệp của sinh viên
    Tóm tắt
  • S. 256 (2012) - Bài viết
    CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TUYỂN DỤNG TRỰC TUYẾN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124