Chi tiết về Tác giả

GIA LUẬT, DIỆP

 • T. 27, S. 5 (2016) - Bài viết
  Tác động của phân cấp tài khoá đến thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
  Tóm tắt
 • T. 26, S. 11 (2015) - Bài viết
  Nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư công ở Việt Nam đến năm 2020
  Tóm tắt
 • T. 26, S. 4 (2015) - Bài viết
  Tác động của khối lượng giao dịch lên sự biến động thị trường cổ phiếu Việt Nam: Nghiên cứu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124