Chi tiết về Tác giả

KHA, DƯƠNG

  • S. 270 (2013) - Bài viết
    Bằng chứng về hiện tượng định dưới giá của các IPO tại VN
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124