Chi tiết về Tác giả

Hào Thi, Cao

  • S. 281 (2014) - Bài viết
    Mô hình cấu trúc cho sự chấp nhận và sử dụng ngân hàng điện tử ở VN
    Tóm tắt
  • S. 278 (2013) - Bài viết
    Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của nhân viên và xu hướng rời bỏ khi tổ chức có sự thay đổi
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124