Chi tiết về Tác giả

VĂN BÌNH, CAO

  • S. 258 (2012) - Bài viết
    Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của điện thoại viên làm việc ở các trung tâm cuộc gọi tại VN
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124