Chi tiết về Tác giả

NGỌC THỦY, CAO

  • T. 27, S. 7 (2016) - Bài viết
    Tác động của ấn tượng thương hiệu đến ý định lựa chọn ngân hàng của khách hàng
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124