Chi tiết về Tác giả

HÀO THI, CAO

  • S. 268 (2013) - Bài viết
    Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của hành khách đối với chất lượng dịch vụ ngành đường sắt VN
    Tóm tắt
  • S. 232 (2010) - Bài viết
    Các nhân tố ảnh hưởng đến thành quả quản lý dự án - Áp dụng cho các dự án xây dựng dân dụng ở VN
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124