Chi tiết về Tác giả

ĐƯC HUNG, BUI

  • T. 26, S. 2 (2015) - Bài viết
    Mô hình tăng trưởng vùng Nam Trung bộ VN giai đoạn 2001–2012: Một nghiên cứu thực nghiệm
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124