Chi tiết về Tác giả

Hà Vân Anh, Bùi

  • S. 272 (2013) - Bài viết
    Giá trị cảm nhận của khách hàng đối với các ngành dịch vụ trong bối cảnh thị trường B2B
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124