Chi tiết về Tác giả

VĂN HOÀNG, BÙI

  • T. 27, S. 7 (2016) - Bài viết
    Nghiên cứu sự biến động trong mối quan hệ phụ thuộc giữa các thị trường cổ phiếu,trái phiếu và ngoại hối của Việt Nam
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124