Chi tiết về Tác giả

THANH, BÙI

  • S. 251 (2011) - Bài viết
    Thực tiễn quản lý nhà nước về phát triển thị trường chứng khoán - Bài học cho VN
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124