Chi tiết về Tác giả

QUANG HIỂN, BÙI

  • T. 28, S. 1 (2017) - Bài viết
    Ước lượng hàm cầu tiền thực cho Việt Nam: Hàm ý chính sách từ kết quả so sánh được
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124