Chi tiết về Tác giả

QUANG BÌNH, BÙI

 • S. 258 (2012) - Bài viết
  Chi tiêu công, hệ thống giám sát và đánh giá, quản trị công.
  Tóm tắt
 • S. 256 (2012) - Bài viết
  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG
  Tóm tắt
 • S. 251 (2011) - Bài viết
  Đẩy mạnh công nghiệp hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở VN
  Tóm tắt
 • S. 244 (2011) - Bài viết
  Sự phát triển kinh tế và thay đổi dân số miền Trung - Tây Nguyên sau 10 năm 1999 - 2009 và những vấn đề đặt ra
  Tóm tắt
 • S. 241 (2010) - Bài viết
  Nâng cao hiệu quả đầu tư và giảm bội chi ngân sách để giảm thâm hụt thương mại của VN
  Tóm tắt
 • S. 237 (2010) - Bài viết
  Di dân và phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng
  Tóm tắt
 • S. 233 (2010) - Bài viết
  Chuyển dịch cơ cấu và phục hồi tăng trưởng kinh tế VN
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124