Chi tiết về Tác giả

QUAN TRỌNG, BÙI

  • S. 267 (2013) - Bài viết
    Chuyển giá và thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp FDI tại TP.HCM
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124