Chi tiết về Tác giả

MINH TIẾT, BÙI

  • S. 250 (2011) - Bài viết
    Tình hình sử dụng vốn vay của nông hộ tại tỉnh Kiên Giang
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124