Chi tiết về Tác giả

DUY TÙNG, BÙI

 • T. 27, S. 10 (2016) - Bài viết
  Tác động của chính sách tài khoá lên thị trường chứng khoán ở các quốc gia châu Á
  Tóm tắt
 • T. 27, S. 5 (2016) - Bài viết
  Tác động của phân cấp tài khoá đến thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
  Tóm tắt
 • T. 26, S. 10 (2015) - Bài viết
  Ảnh hưởng của các yếu tố nội tại đến nợ xấu các ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt
 • T. 26, S. 9 (2015) - Bài viết
  Cân đối ngân sách nhà nước, nợ công và các chuẩn mực quốc tế
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124