Chi tiết về Tác giả

Phi Hổ, Đinh

 • S. 288 (2014) - Bài viết
  Những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ sản xuất nước cốt bần ở huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng
  Tóm tắt
 • S. 284 (2014) - Bài viết
  Nâng cao thu nhập cho hộ gia đình ở các xã biên giới tỉnh Tây Ninh
  Tóm tắt
 • S. 282 (2014) - Bài viết
  Tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến trình độ phát triển kinh tế và chất lượng cuộc sống
  Tóm tắt
 • S. 276 (2013): Tạp chí Phát triển Kinh tế - Bài viết
  Tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến trình độ phát triển kinh tế: Mô hình dự báo và gợi ý chính sách (Trường hợp nghiên cứu điển hình ở tỉnh Bến Tre)
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124