Chi tiết về Tác giả

NGỌC PHẢ, ĐOÀN

  • S. 253 (2011) - Bài viết
    SẢN XUẤT LÚA THEO CÔNG NGHỆ MỚI HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124