Chi tiết về Tác giả

NGỌC PHÚC, ĐOÀN

  • S. 242 (2010) - Bài viết
    Cổ phần hóa các tổng công ty, tập đoàn kinh tế Nhà nước: Thực trạng và một số kiến nghị
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124