Chi tiết về Tác giả

PHI HỔ, ĐINH

 • T. 27, S. 2 (2016) - Bài viết
  Tác động của vốn con người đến tăng trưởng kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long
  Tóm tắt
 • T. 26, S. 2 (2015) - Bài viết
  Tác động tín dụng chính thức đến thu nhập của nông hộ ở VN
  Tóm tắt
 • S. 255 (2012) - Bài viết
  CÁCH TRÌNH BÀY MỘT BÀI BÁO KHOA HỌC KINH TẾ
  Tóm tắt
 • S. 254 (2011) - Bài viết
  YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP - MÔ HÌNH ĐỊNH LƯỢNG VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH
  Tóm tắt
 • S. 253 (2011) - Bài viết
  SẢN XUẤT LÚA THEO CÔNG NGHỆ MỚI HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH
  Tóm tắt
 • S. 250 (2011) - Bài viết
  Một số giải pháp nhằm nâng cao thu nhập của người trồng cà phê ở khu vực Tây Nguyên
  Tóm tắt
 • S. 249 (2011) - Bài viết
  Sự thay đổi về thu nhập của người dân sau thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp: Các yếu tố ảnh hưởng và gợi ý chính sách
  Tóm tắt
 • S. 247 (2011) - Bài viết
  NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP - CHÌA KHÓA CỦA TĂNG TRƯỞNG, THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ VÀ THU NHẬP NÔNG DÂN
  Tóm tắt
 • S. 246 (2011) - Bài viết
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KIM NGẠCH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VIỆT NAM
  Tóm tắt
 • S. 244 (2011) - Bài viết
  Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với dịch vụ hỗ trợ thuế (Trường hợp nghiên cứu điển hình ở Đồng Nai)
  Tóm tắt
 • S. 243 (2011) - Bài viết
  ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH RÀNG BUỘC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ NÔNG SẢN
  Tóm tắt
 • S. 241 (2010) - Bài viết
  Từ mô hình định lượng, nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động nông nghiệp ở tỉnh Bến Tre
  Tóm tắt
 • S. 237 (2010) - Bài viết
  Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của cộng đồng dân cư đối với sự phát triển các khu công nghiệp - Trường hợp nghiên cứu điển hình ở tỉnh Bến Tre
  Tóm tắt
 • S. 236 (2010) - Bài viết
  Một số giải pháp nhằm nâng cao thu nhập của nông hộ vùng Trung du ở tỉnh Phú Thọ
  Tóm tắt
 • S. 234 (2010) - Bài viết
  Mô hình định lượng các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124