Chi tiết về Tác giả

KIM CHUNG, ĐỖ

  • S. 262 (2012) - Bài viết
    Chương trình nông thôn mới ở VN - Một số vấn đề đặt ra và kiến nghị
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124