Chi tiết về Tác giả

Lê Trang Anh, Đào

  • S. 287 (2014) - Bài viết
    Tác động của độ linh hoạt tài chính đối với kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành chế biến - chế tạo tại VN
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124