S. 243 (2011)

Mục lục

Bài viết

PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG THƯƠNG NHẰM ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, DUY TRÌ NHỊP ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Tóm tắt
LÊ DANH VĨNH, HỒ TRUNG THANH
TÁI CƠ CẤU ĐẦU TƯ CÔNG: NHÌN TRONG MỐI TƯƠNG QUAN HỆ THỐNG VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA NỀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA Tóm tắt
TRẦN DU LỊCH
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ – TRƯỜNG HỢP HY LẠP VÀ VIỆT NAM Tóm tắt
WOLKE THOMAS
KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG HỢP ĐỒNG GIAO SAU CỔ PHIẾU TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM Tóm tắt
Trần Hoàng Ngân, THÂN THỊ THU THỦY
TÌNH HÌNH KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI Tóm tắt
Võ Văn Nhị, NGUYỄN THỊ KIM CÚC
ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH RÀNG BUỘC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ NÔNG SẢN Tóm tắt
ĐINH PHI HỔ, TRẦN CÔNG LUẬN
THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Tóm tắt
TRƯƠNG ĐÌNH TUYỂN
RỦI RO BIẾN ĐỘNG GIÁ CẢ TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Tóm tắt
NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ NĂM 2010: ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, NGĂN NGỪA LẠM PHÁT CAO VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ NĂM 2011 Tóm tắt
NGUYỄN VĂN GIÀU
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ ỔN ĐỊNH VĨ MÔ: ĐÁNH GIÁ, VIỄN CẢNH VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH Tóm tắt
Nguyễn Trọng Hoà, NGUYỄN XUÂN LÂM
CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐIỀU TIẾT KINH TẾ VĨ MÔ NHÌN LẠI NĂM 2010 VÀ XU HƯỚNG NĂM 2011 Tóm tắt
NGUYỄN NGỌC TUYẾN


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124