S. 249 (2011)

Mục lục

Bài viết

Sự thay đổi về thu nhập của người dân sau thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp: Các yếu tố ảnh hưởng và gợi ý chính sách Tóm tắt
ĐINH PHI HỔ, HUỲNH SƠN VŨ 35-41
Vấn đề môi trường tại các khu công nghiệp vùng Đông Nam Bộ: Thực trạng và khuyến nghị Tóm tắt
NGUYỄN QUỐC NGHI 10-17
Khu công nghiệp sinh thái - Kinh nghiệm thế giới và hàm ý cho VN Tóm tắt
PHẠM NGUYỄN NGỌC ANH 18-24
Tác động kinh tế của biến đổi khí hậu đến sản xuất ngành trồng trọt VN: Mô hình trường phái Ricardion Tóm tắt
Nguyễn Hữu Dũng, NGUYỄN CHÂU THOẠI 02-09
Đầu tư nhân lực và phát triển công nghiệp địa phương ở VN Tóm tắt
VŨ BĂNG TÂM, IM IKSOON ERIC 25-34
Tình hình hoạt động kinh doanh và công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở VN Tóm tắt
Võ Văn Nhị, NGUYỄN NGỌC DUNG 51-55
Đôla hóa ở VN: Thực trạng và giải pháp Tóm tắt
NGÔ THỊ NGỌC HUYỀN 56-63
Thuế bất động sản ở một số nước và VN: Những gợi ý đổi mới thuế bất động sản tại VN trong thời gian tới Tóm tắt
DƯƠNG THỊ BÌNH MINH, NGUYỄN THỊ MỸ LINH 42-50


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124